Ørnereden er en integreret institution normeret til 99 børn, som er fordelt på seks stuer. 
I vuggestuen går Mejserne, Stærene og Lærkerne, og i børnehaven er Viberne, Musvitterne og Svalerne.
Hver vuggestuegruppe er på 13 børn og hver børnehavegruppe på ca. 20 børn.

I vuggestuen arbejder vi med at dele børnene op i mindre grupper gennem dagen. Vi har fokus på at sikre de alleryngste børn trygge og tætte relationer med de primære voksne og tilrettelægger aktiviteter efter børnenes udviklingsniveau.

I børnehaven er børnene på hver stue i alderen 3-6 år. Vi er sammen på tværs af stuerne to dage om ugen og alle ugens eftermiddage. Her kan det lille barn spejle sig i ældre og yngre kammerater. De små børn ser op til de store, og de ældre børn lærer at tage hensyn til de små børn.

Tre af ugens formiddage er børnene i venskabsgrupper, hvor de er sammen med børn fra samme årgang. Her oplever de at være på samme udviklingstrin, og de lærer de kammerater at kende, som de på sigt skal i skole med. At være sammen på tværs af stuerne giver børnene en robusthed i at kunne navigere i flere forskellige sammenhænge.

I Ørnereden har vi en struktur, hvor børnene er delt op i mindre grupper i store dele af dagen. Vi er en afdeling med en engageret og faglig dygtig medarbejdergruppe, hvor børnenes trivsel og udvikling er det vigtigste omdrejningspunkt. Vi har fokus på at få kendskab til alle børnene, og vi arbejder på tværs af stuer og grupper, så huset opleves værende én enhed.

Vores tænkning går gennem børnenes perspektiv, og derfor har vi indrettet vores hus sådan, at der i begge ender er både børnehave-stuer og vuggestue-stuer. Det gør, at vi er rigtig gode til at se barnet i et 0-6 års perspektiv, hvor man som barn ikke begrænses i en enkelt stue. Hvis man som vuggestuebarn for eksempel kan mestre at gå på besøg i en børnehavegruppe. Det giver børnene i alle aldre en helt speciel tilgang til hinanden, hvor omsorg og respekt er i centrum.

Vi arbejder med at skabe læringsmiljøer for børnene gennem hele dagen hvor børnenes trivsel og udvikling skal kunne afspejles. Vi ser mange af hverdagens rutiner som potentielle udviklingsmiljøer, hvor barnet får tid og plads til at øve sig i at mestre eksempelvis selvhjulpenhed.

Læs mere om Ørnereden i vores velkomstmappe.

Ørnereden var oprindeligt to særskilte afdelinger, der blev fusioneret i 2012 og er for nyligt blevet renoveret, så huset fremstår lyst og venligt. Husene blev sammenbygget med en lang gang, som i dag er et dejligt børnerum med plads til leg. Vi har også to fællesrum og stuerne ligger i hver ende af huset, hvilket gør huset overskueligt for alle. Vi er heldige, at der på alle stuer er et stort lokale og et mindre, så vi naturligt kan opdele børnene i mindre grupper. Der er en garderobe tilknyttet hver stue, så forældrene går direkte ind til barnets egen stueindgang.

Vi har indrettet os sådan, at vi hurtigt kan få gulvet fri for borde og stole, så vi kan benytte gulvet til fysiske aktiviteter. Det er klapborde og møbler på hjul, som giver os friheden til at kunne indrette os efter de aktiviteter, vi har fokus på. Derudover har vi et dejligt puderum med plads til større fysisk udfoldelse.

Vores legeplads er renoveret for nylig. Dér er rum til mange forskellige lege. Vi har et bålhus som ofte benyttes, flere sandkasser, en fodboldbane med kunstgræs og forskellige legeredskaber, som udfordrer børnene på forskellige alderstrin. Vi har mange bøgehække, hvor der kan leges gemmelege eller findes insekter.

Vi har en lille legeplads til de allermindste, men ellers er der både vuggestue- og børnehavebørn sammen på vores legeplads. Alle voksne har ansvaret for at kigge efter alle børn og ikke kun dem fra egen stue, hvilket fungerer fint.

Ørnereden er beliggende tæt på stisystemer, som giver mulighed for små gåture. Vi ligger så tilpas tæt på Skaarupgård Skov, at vi ofte besøger den. Vi er ofte på tur rundt i vores dejlige nærmiljø og benytter gerne byggelegepladsen, skolernes udearealer, biblioteket og legepladser vi møder på vores vej.

 

DAGENS AKTIVITETER

kl. 6.30 Ørnereden åbner. På Lærkerne tager vi imod de første børn.

Kl. 7.00 Børnehavebørnene går ud i fællesrummet og leger der.

Kl. 7.30 Vi fordeler vi os rundt på alle stuer i hele huset.

Kl. 9.00 Vi holder samling på stuerne, hvor alle børn tilbydes rugbrød, grønsager og vand. Der foregår meget pædagogisk læring under disse samlinger. Det er selvfølgelig tilpasset børnegruppen, hvad der arbejdes med. Sang, snak og fysisk leg er næsten altid indeholdt i en samling.

Kl. 9.30 Vi arbejder med børnenes læring gennem hele dagen, og formiddagens aktiviteter indgår i de temaer vi arbejder med. Det kunne være krop og bevægelse som udmønter sig i leg i puderummet, kreative udtryksformer gennem maling på staffeli, eller rollelege, som understøtter den alsidige personlige udvikling.

Kl. 10.30 Vi spiser frokost. I Ørnereden får vi mad fra en ekstern leverandør, som leverer forældrebetalt frokost til os.

Kl. 11.30 Efter frokosten putter vuggestuen børn, i børnehaven gøres der klar til at komme på legepladsen. Har et børnehavebarn behov, kan man som også få en lur i middagsstunden. Vi er på legepladsen og bliver gerne ude hele eftermiddagen.

Kl. 14.00 De fleste vuggestuebørn er kommet op fra middagsluren og der spises nu eftermiddagsmadpakke som børnene selv har medbragt. Børnehavebørnene spiser gerne udenfor på legepladsen hvis vejret tillader det.

Kl. 14.30 Leg ude og inde.

Kl. 16.00-17.00 Oprydning, hygge og farvel og tak for i dag. De to sidste medarbejdere går hjem kl. 17.00

Bemærk at fredag lukker vi kl. 16.30

TRADITIONER

Vi arbejder ud fra et årshjul, hvor vi har forskellige temaer, traditioner og planlagte aktiviteter sat ind. Vores årshjul går fra august til august, da vi jo sender de ældste børn i skole der.
Vi arbejder med gentagne aktiviteter, da børnene gennem genkendelighed får en tryghed i at kunne se en rød tråd i løbet af deres tid i Ørnereden.

Vi har følgende tilbagevendende traditioner:
 • Sommerfest - sidst i august holder vi en fælles sommerfest for alle børn og forældre. Det foregår på legepladsen med mange små aktiviteter. Vi slutter eftermiddagen af med et fælles tag selv-bord som spises på børnenes stuer.
 • Pasta og kødsovs-aftener -I løbet af efteråret holder vi pasta og kødsovs-spisning på én stue ad gangen sammen med forældre og søskende. Det plejer at være en stor succes.
 • Risengrødsdag - Den 1. december samles alle børnehavebørn i fællesrummet og spiser risengrød. Vi plejer at få et glimt af julemanden, som går på taget.
 • Lucia - Ca. 13. december holder vi Lucia, hvor de kommende skolebørn går Luciaoptog. Det er en hyggelig dag, hvor Ørnereden står for morgenmad fra kl. 07.00.
 • Julefrokost - Inden vi går på juleferie, holder vi en julefrokost for børnene. Det foregår på de enkelte stuer hvor forældrene har en lille ret med til et fælles bord og afsluttes traditionen tro med risalamande.
 • Fastelavn - I februar holder vi fastelavn med udklædte børn og voksne.
 • Påskefrokost - I marts/april før påske holder vi en påskefrokost for børnene - også her kommer hver forælder med en lille ret til et fælles påskebord, som er pyntet med hjemmelavet karse lavet af børnene.
 • Bedsteforældredag - I juni holder vi bedsteforældredag for børnehavebørnene. Bedsteforældrene medbringer en dejlig madkurv, som spises sammen med barnebarnet og dets venner, når de har været en tur rundt og lege på legepladsen.
 • Den store cykeltur - I juni skal alle kommende skolebørn på en cykeltur rundt om Engsøen. Dette betragtes som ”manddomsprøven” til kommende skole. Det er en tur på 5 km og på vejen har Lene lavet heksesuppe i håbet om at tiltrække heksen fra Skaarupgård-skoven. Hun har sørme været der hver sommer og børnene bliver meget overraskede over, at det ikke er en voksen fra Ørnereden, som har klædt sig ud, men at det faktisk er en ægte heks!
 • Gallamiddag - Sidst i juni holder vi en Gallamiddag for de kommende skolebørn, hvor de andre børnehavebørn deltager som gæster. Den røde løber rulles ud og der spises gallamiddag efter Lenes tale til de kommende skolebørn. Her agerer de voksne tjenere for hele selskabet. Der afsluttes med eftermiddagsmad- hvor det er de kommende skolebørn, som har medbragt noget til en fælles buffet.

Det er en stor værdi for os, at vi skaber glæde, læring, hygge og dannelse gennem de daglige måltider. Det gør vi blandt andet ved at involvere børnene i de praktiske forberedelser til måltiderne såsom borddækning, ved at øve turtagning i samtalerne omkring bordet og tale om stort og småt imens vi spiser. 

FÆLLES KOSTORDNING

Forældrene i Ørnereden har ved afstemning besluttet, at vi får mad leveret fra ekstern udbyder fra sommeren 2021 til sommeren 2023 og frokostmåltidet er således ens for alle børn. Vi snakker om, hvad vi skal spise, og hvor maden kommer fra. Der er også retter, som er nye og bliver smagt for første gang. Vi skaber en rolig og hyggelig stund med tid til at sludre hen over bordet, mens vi spiser.

Eftermiddagsmadpakken har børnene medbragt hjemmefra. Vi læser ofte en bog højt, mens børnene får spist færdigt.

VI STEMMER OM DET

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. Næste afstemning er i efteråret 2022.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I Ørnereden anser vi jer forældre som de vigtigste samarbejdspartnere i forhold til at fremme jeres barns trivsel og udvikling. Vi er et åbent hus, hvor en stor værdi er at få hilst på hinanden, når I kommer om morgenen, og igen om eftermiddagen når I henter. Vi vil også gerne være med til at skabe en kultur, hvor I forældre også får snakket lidt sammen, når I mødes i garderoben.

I overgangen fra hjem til vuggestue har vi et stort fokus på at skabe tryghed for både det nye barn og dets forældre gennem tæt kontakt i den første tid i Ørnereden.

FÅ INDFLYDELSE PÅ HVERDAGEN

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Forældrerådets opgave består i at styrke dialogen og samarbejdet mellem forældre og personale i Ørnereden. Derudover inddrages forældrerådet i Ørneredens dagligdag, beslutninger om økonomiske dispositioner, arrangementer, frokostordning og lignende. Forældrerådet får ligeledes muligheden for at drøfte mulige dilemmaer, vi kan stå i og komme med deres input til at belyse dem ud fra et forældreperspektiv.

Forældrerådet består af 5 forældrerepræsentanter, 1 repræsentant for medarbejderne og den pædagogiske leder. Vi holder 6 møder om året.

Dagtilbuddet har også en bestyrelse, hvor der er en forældrerepræsentant fra hver afdeling.

Der er valg til forældrerådet én gang om året i august. Ved det konstituerende møde vælger forældrerådet en repræsentant til bestyrelsen.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Det daglige forældresamarbejde lægger grunden for, at vi sammen kan skabe den bedste udvikling for dit barn. Vi mener, at et åbent og ærligt samarbejde er en grundsten for udvikling hos os alle, og vi er lydhøre overfor det, I som forældre fortæller af stort og småt.

Vi har i Ørnereden fokus på at skabe de bedste sammenhænge for barnet og jer forældre. Vi har tænkt sammenhængene ind i den struktur, vi har i huset, for eksempel at børnene kan gå på besøg på andre stuer, og at de kan mødes i fællesarealer og på legepladsen på tværs af alder. Og ved status- og udviklingssamtalen, når barnet er 2,5 år deltager både en en pædagog fra vuggestuen og en pædagog fra børnehaven for at skabe sammenhæng i overgangen både for barnet og for jer forældre.

Vi har faste tidspunkter for forældresamtaler i løbet af jeres tid i Ørnereden:

 • Opstartssamtale den dag dit barn starter i Ørnereden. Vi har en samtale om dit barns personlighed og rytme, særlige hensyn, sovevaner, madvaner, graviditeten, fødslen, den første tid hjemme, samarbejdet med sundhedsplejersken mv.
 • Status- og udviklingssamtale 2-3 måneder efter start i afdelingen. En samtale hvor vi drøfter, hvordan opstarten har været for dit barn og dig – og hvordan det går nu. Til denne samtale vil vi også tale om, hvordan vi ser dit barns trivsel og udvikling.
 • Status- og udviklingssamtale når dit barn er 2,5 år. 
 • Samtale når dit barn har gået i børnehaven 2-3 måneder. Vi holder en opstartssamtale, der også indeholder information om den sprogvurdering, dit barn får lavet, senest når barnet er 3,4 år.
 • Status- og udviklingssamtale på vej mod 4,5 år er en ekstra samtale, vi tilbyder. Dette gøres for at få en status på barnets trivsel, og hvad vi sammen kan gøre for at sikre den fortsatte trivsel og udvikling hos barnet.
 • Status- og udviklingssamtale i november, kort før indskrivning til skole.

Derudover kan vi aftale ekstra møder efter behov.

I Lystrup-Elsted Dagtilbud har vi et fælles børnesyn og læringssyn. Vi arbejder løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.